ПРАЙМЕКС сключи административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

  • On май 30, 2018

ПраймЕкс“ ООД сключи административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект № BG16RFOP002-1.005-0230 „Подкрепа за провеждане на индустриални научни изследвания за разработване на прототип на продуктова иновация в „ПраймЕкс“ ООД” по процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-1.005 „Разработване на продуктови и производствени иновации“, която се изпълнява в рамките на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.

Партньор по проекта е Технически Университет – София
Проектът включва дейности и разходи за разработване, проектиране, създаване на прототип и изпитване на „Двузонална Термопомпата Вода-Вода / Въздух-Вода с Топлинно Възвръщане“ за производство на студена вода за охладителни инсталации, топла вода за отоплителни инсталации и гореща вода за битови нужди и технологични процеси. Насочен е към индустриално научно изследване, което ще постигне ниво на технологична готовност TRL 7 – Прототип, демонстриран в операционна среда, чрез ефективно партньорство с ТУ- София – Университетски научноизследователски комплекс за иновации и трансфер на знания в областта на микро/ нанотехнологиите и материалите, енергийната ефективност и виртуалното инженерство.

Стойността на проекта е 639 207,12 лева, от които 423 166,10 лева безвъзмездна помощ от Европейския фонд за регионално развитие и 74 676,35 лева национално финансиране.

Началната дата на проекта е 30.05.2018 г.
Крайна дата за приключване на проекта: 30.05.2020 г.
Срокът на изпълнение на договора е 24 месеца.

0 Коментари