Като бенефициент по договор за безвъзмездна финансова помощ „ПраймЕкс“ ООД провежда процедура с Публична покана съгласно разпоредбите на ЗУСЕСИФ и ПМС 160/01.07.2016 г. за възлагане на поръчка

  • On януари 13, 2023

 

 

 

 

 

Като бенефициент по договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-6.002-0139-C01 ПраймЕкс ООД провежда процедура с Публична покана съгласно разпоредбите на ЗУСЕСИФ и ПМС 160/01.07.2016 г. за възлагане на поръчка с предмет:

 

“Реконструкция на покривна система на двукорабна производствена сграда с междинна и периферна система за отвеждане на дъждовни води, находяща се УПИ II кв. 3. местност Цунигерово, землище на с. Горна Брезница общ. Кресна”

Пакет документи за кандидатстване

0 Коментари