Цялостни решения

Разработване на цялостни концепции решения с енергийно икономически анализ за промишлени сгради, административни сгради, обществени сгради, многофамилни и еднофамилни сгради

 

Преди да започне цялостното проектиране на една сграда без значение нейната принадлежност е целесъобразно да се изготви концептуално решения с енергийно икономически анализ, чрез който да си отговорим на следните въпроси:

  • Какви типове инсталации са целесъобразни да бъдат изградени в сградата така, че да покриват всички нужди и съвременни изисквания за нискоенергийни сгради с близко до нулево енерго потребление.
  • Какви са възможностите за внедряване на ВЕИ в сградата
  • Какви типове енергия ни е необходима за различните сградни и производствени инсталации
  • Необходимо ли е да се изготви оценка на риска за някои специфични или всички системи
  • Да се изготви бюджет за избраните инсталации
  • Да се изготви анализ на експлоатационните разходи
  • Да се оцени целесъобразността на инвестицията и очакваните експлоатационни разходи
  • Да се разработи алтернативно решение при не удовлетворяващи резултати