Консултантски услуги

Консултантски услуги свързани с Енергийна Ефективност на съоръжения, системи, инсталации и сгради

 

Какви са основните стъпки при оценяване на Енергийната Ефективност на съоръжения, системи, инсталации и сгради:

  • Изготвяне на коректни критерии спрямо приложението, функционалности и предназначение на оценявания обект.
  • Изготвяне на енергийно икономически анализи за конкретния обект.
  • Оценка на получените резултати спрямо подобни или сходни обекти чрез GMP (Good Manufacturing Practices) – Добри Производствени Практики.
  • Оценка на резултатите за последните три години спрямо критерий енергиен интензитет, а именно постигнатия финансов резултат отнесен къмто изразходваната енергия за произведената продукция.