Проектантски услуги

Проектиране на Климатични, Вентилационни, Отоплителни и Хладилни системи, посредством съвременните BIM модели

 

Какви са основните стъпки при проектирането на Климатични, Вентилационни, Отоплителни и Хладилни системи:

 • Оценка на обекта и анализ на нуждите на клиента
 • Оценява се потенциала за внедряване на ВЕИ в сградните инсталации
 • Предварителен подбор на типа на инсталациите отговарящи на съвременните изисквания за изграждане на нискоенергийни сгради с близки до нулево енергопотребление
 • Изготвяне на концептуално решение с икономическа оценка за инвестицията, чрез която се установява нейната целесъобразност
 • Изготвяне на идеен проект за съгласуване на основните системи и техните характеристики с другите специалности:
 • Архитектура
 • Конструкции
 • Електро
 • ВиК
 • Изготвяне на проект по част ЕЕ – Енергийна Ефективност, чрез който се подбират качествата и термодинамичните характеристики на ограждащите елементи: Стени, Дограма, Врати, Под, Покрив, Еркери
 • Изготвяне на технически проект по част ОВК включващ в себе си:
 • Обяснителна записка
 • Изчислителна част
 • Избор на съоръжения
 • Графична част
 • Количествена сметка с конкретни изисквания към оборудването и материалите
 • Оценка на очакваното годишно енерго потребление и критерии